תקנון

תקנון – איגוד הישראלי לכאב

(כולל שינויים שאושרו ברוב של 2/3 באסיפה הכללית שהתכנסה באילת ביום חמישי 18 בנובמבר 2004.)

 1. שם העמותה
  העמותה תקרא "אגודה ישראלית לכאב".
  ובאנגלית: Israel Pain Association.
 2. כתובת משרדה הרשום של העמותה
  היחידה לטיפול בכאב, בי"ח איכילוב, מרכז רפואי תל אביב רח' ויצמן 6, תל אביב 64239
 3. מטרות העמותה
  א. לטפח ולעודד מחקר במנגנוני כאב ובתיסמונות כאב.
  ב. לשפר ולייעל את אופן הטיפול בחולי כאב חריף או כרוני.
  ג. לעודד הקמת מרכזים לטיפול בכאב בארץ.
  ד. להפיץ מידע בקרב הקלינאים השונים לגבי טיפול במצבי כאב וחשיבותו.
  ה. להביא לידיעת הציבור חידושים ותוצאות מחקרים בנושא הכאב והטיפול בו.
  ו. לפתח את ההוראה בנושא הכאב והטיפול בו.
  ז. ליצור קשרים עם ארגונים מדעיים וציבוריים בישראל ובחו"ל, כולל ייצוג מומחים מישראל באירופה ובעולם
  (IAPS – International Association for the Study of Pain, EFIC )
 4. סמכויות העמותה
  לשם השגת מטרותיה, כולן או מקצתן, תהא העמותה רשאית לעשות את הפעולות הבאות, כולן או מקצתן:
  א. לנהל קרנות שונות לשם מימון וביצוע מטרותיה וכן לצורך תמיכה במחקרים והרחבת ידע של החברים כולם ו/או מקצתם.
  ב. לערוך ביקורים בארץ ובחו"ל, הרצאות, קונגרסים, כנסים ועידות ומפעלי תרבות אחרים.
  ג. לארגן תערוכות בארץ ובחו"ל.
  ד. להוציא לאור פרסומים, ספרים, חוברות וכתבי עת מכל סוג.
  ה. להתקשר בחוזים, לרכוש, למכור, להשכיר ולשכור נכסים, הכל לפי צרכי העמותה מזמן לזמן.
  ו. להקים מכונים לחקר הכאב.
  ז. להטיל מיסים על החברים ולגבותם, לקבל ולעודד קבלת תרומות ומענקים וכל עזרה ותמיכה שהיא.
  ח. לערוך מגביות לשם מימון קידום מטרות העמותה.
  ט. ליטול הלוואות לשם מימון פעילות העמותה ולהחזירן.
  י. לפתוח חשבונות בבנקים ובמוסדות אשראי לצורך ניהול עניניה הכספיים של העמותה
  יא. לנקוט בצעדים לשם השגת הקלות במס בכדי להקל על פעילות העמותה.
  יב. להעסיק עובדים לשם ניהול ענייני העמותה ולשלם את שכרם.
  יג. לעשות כל פעולה חוקית שתדרש לשם קידום והשגת מטרות העמותה.
 5. איסור חלוקת רווחי העמותה
  נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק לקידום מטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל
  צורה שהיא בין חבריה תהא אסורה.
 6. מימון
  א. העמותה תגייס את הכספים לפעילותה מכל מקור שיראה מתאים ע"י הנהלת העמותה
  ולרבות המקורות הבאים:

   1. מיסי חבר.
   2. תרומות, מענקים, עזבונות וכיו"ב.
   3. הקצבות ומענקים מכספי ציבור.
   4. הלוואות.
   5. קיום ירידים, קורסים, קונגרסים, כינוסים וכד'.

  ב. העמותה תעשה שימוש בהכנסותיה אך ורק באופן המתואר בסע' 5 דלעיל.

 7. חברות בעמותה
  א.חברי האגודה מתחלקים לחמש קטגוריות:

   1. חברים מייסדי העמותה והם מייסדי העמותה החברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
   2. חברים רגילים, רופאים, חוקרים ואנשי מקצוע בתחומי הבריאות והרפואה המתעניינים בנושא הכאב ובמטרות האגודה ושילמו דמי חבר.
   3. חברי כבוד– שייבחרו ע"י ועד האגודה מעת לעת בגין תרומתם הייחודית בשטח הכאב.
   4. חברות לחיים– תוענק לנשיאי האגודה בעבר.
   5. מועמד – מצטרף חדש לעמותה בשנתיים הראשונות להצטרפותו אליה, ששילם את דמי החברות במלואם. בתום השנתיים יהפוך המועמד ל"חבר". במקרה של הפסקה בחברות בעמותה העולה על שנתיים ימים, יתחיל מחדש מניין שנתיים הימים לעניין סעיף זה.

  אדם החפץ להיות חבר באגודה יגיש בקשה לוועדת הקבלה בזו הלשון: " אני (שם, מען, ת.ז., עיסוק, תחום) מבקש להיות חבר באגודה הישראלית לכאב. מטרות האגודה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית".

  ב. חבר העמותה ישלם מיסי חבר בשעורים ובמועדים אשר נקבעו ע"י הנהלת העמותה מזמן לזמן.
  פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר עקב פקיעת חברותו, ובעד התקופה שעד פקיעת חברותו.
  ג. חבר העמותה יהא זכאי ליהנות מכל פעילויות העמותה ולהשתתף בהן, לרבות בכל הכינוסים והאספות הכלליות.
  ד. חבר העמותה יהא נאמן לעמותה ולמטרותיה, ישרת את העמותה במיטב כוחו ויכולתו ויכבד כל התחייבות שהיא לעמותה.

 8. הפסקת חברות
  א. להנהלת העמותה תהא סמכות לפעול להפסקת חברותו של חבר באחד האופנים הנזכרים להלן, בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

   1. החבר לא ישלם את מיסיו ו/או תשלום כלשהו המגיע ממנו לעמותה במשך שנה.
   2. החבר יתן יד לכל מעשה או מחדל אשר יש בו כדי לפגוע בשמה הטוב של העמותה או באינטרסים שלה.
   3. החבר הורשע בביצוע עברה שיש עימה קלון.
   4. המחבר הינו רופא, שנשלל רשיונו לעסוק ברפואה באופן קבוע או זמני.

  ב. הנהלת העמותה תיתן לחבר שהתנהגותו היוותה או מהווה אחת החלופות הנ"ל, הזדמנות נאותה להשמיע את דבריו ותקיים ברור.
  לאחר קיום הברור תינתן החלטה.
  ההחלטה יכול שתהא כדלקמן:

   1. הימנעות מהפסקת חברות.
   2. התראה.
   3. הפסקת חברות לתקופה מוגבלת, או הפסקת השתתפות כחלק מפעילויות העמותה.
   4. הפסקת חברות לצמיתות.
 9. אסיפות והצבעות
  א. יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית יקבעו בידי הנהלת העמותה.
  ב. אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה בכתב שתישלח לכל חברי העמותה לא פחות מארבעה שבועות מראש.
  ג. אסיפה כללית תכונס אחת לשנה לפחות, ואולם הועד יהא חייב לכנס אסיפה כללית שלא מן המנין לפי דרישה בכתב של עשירית מכלל חברי העמותה או לפי דרישת ועדת ביקורת.
  ד. אסיפה כללית רגילה תשמע דו"ח פעילות העמותה ועל פעילותן של הועדות השונות שמתמנות להלן, תדון בהן ובדו"ח הכספי שהגישה לה ההנהלה, ותחליט על אישורם.
  ה. אסיפה כללית לא תיפתח, אלא אם כן נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה. היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיונים ולקבל החלטות אף עם פחות מספר הנוכחים.
  ו. לא נתכנס המספר האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית ללא צורך בהזמנה נוספת בשבוע ימים, באותה שעה, לאותו מקום ובאסיפה זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהא מספרם אשר יהיה.
  ז.
  1. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל של המצביעים למעט החלטה בדבר הכנסת שינויים בתקנון, שתתקבל ברוב של 2/3 מהקולות וכל החלטה שהחוק או התקנון דרשו רוב אחר לקבלתה.
  2. בחירת חברי הנהלת העמותה תעשה על פי רוב קולות בהצבעה חשאית בכפוף לאמור בסע' 10 להלן.
  ח. לכל חבר בעמותה, למעט מועמד, זכות לבחור ולהיבחר. כל קול יהיה שווה אחד. ההצבעה תהיה אישית בנוכחות החבר. הנמנעים לא יעלו במניין ההצבעה.
  ט. כל חבר רשאי להשתתף בבחירות ו/או להיות מועמד למוסדות העמותה.
  י.  האסיפה הכללית תבחר אחת לשלוש שנים יו"ר ושישה חברי ועד. היו"ר ייבחר מבין חברי הועד בעבר.
  הבחירות הינן לתקופת כהונה (קדנציה) בת שלוש שנים. כהונת היו"ר לא תארך יותר משתי קדנציות ברצף (שש שנים).
  כהונת חבר ועד לא תארך מעבר לשתי קדנציות ברצף, דהיינו לא יותר מ – 6 שנים.
  חברי הועד הנבחר ייבחרו מזכיר וגזבר מבין חברי הועד.
  יוכל חבר ועד להציג את מועמדותו בו זמנית לתפקיד היו" ר ולחבר ועד.
  יא. יו"ר האסיפה יורה על ניהול פרוטוקול שיכיל את עיקרי הדברים ואת כל ההצעות שהועלו וההחלטות שהתקבלו. הפרוטוקול ייחתם ע"י יו"ר האסיפה ו/או המזכיר.
  יב. אם בתוצאות הצבעות האסיפה הכללית יהיו הקולות שקולים, יכריע יו"ר האסיפה.
 10. הנהלת העמותה
  א. הנהלת העמותה תמונה מבין חברי העמותה ותכונה "הועד של האגודה הישראלית לכאב" (להלן: "הועד"). הועד יכלול את האנשים הבאים: יושב ראש ההנהלה, מזכיר, גזבר,יו"ר שסיים כהונתו, וארבעה חברים מבין חברי האגודה הרשומים (בכפוף לסעיפים 9ה'-ו' החדשים) סה"כ שמונה חברים.
  ב. שמות המועמדים לבחירה יוגשו למזכיר העמותה 30 יום קודם לכינוס האסיפה הבוחרת, בכל מקרה יהיו הנבחרים מי שהם חברים בעמותה שאר חברי הועד יבחרו ע"י האסיפה הכללית באופן המתואר בסע' 9 (ז) (2).
  ג. ההנהלה תכהן בתפקידה שלוש שנים.
  ד. חבר הנהלה יוכל לכהן לא יותר משתי קדנציות ברציפות.
  ה. כל החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב קולות.
  ו.  חבר הנהלה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו ע"י הודעה בכתב להנהלה.
  חבר הנהלה יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או שלא הופיע למחצית מישיבות הועד שהתקיימו בשנה הקלנדרית.
  ז.  נתפנה מקומו של חבר הנהלה, רשאים הנותרים למנות כל חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הנהלה עד לאסיפה הכללית הקרובה ועד אז תמלא ההנהלה בהרכבה הקיים את תפקידה.
  ח. האסיפה הכללית תבחר מבין חברי האגודה יו"ר ובלבד שהינו בעל תואר שלישי לפחות או MD , DMD . חבר ועד חייב שיהיה חבר רשום ב-IASP.
  ט. החלטות ההנהלה תתקבלנה ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים, יכריע קולו של היו"ר.
  החלטת כל חברי ההנהלה פה אחד יכולה להתקבל גם שלא בישיבת ההנהלה.
  י. ההנהלה רשאית להסמיך אחד או יותר מחבריה לבצע בשמה פעולות שבתחום סמכותה.
 11. ועדות
  א. ועדות המורכבות מחברי העמותה יוקמו ע"י הועד הארצי, על מנת לקדם את מטרות העמותה.
  ב. לעמותה ימונה רו"ח. האסיפה הכללית תבחר וועדת בקורת בת שני חברים. חברי וועדת הבקורת ייבחרו מקרב חברי האגודה שאינם חברי ועד שאינם נושאים בתפקיד כלשהו באגודה. וועדת הבקורת תבדוק את עניניה הכספיים של האגודה ואת פנקסי החשבונות שלה ותביא בפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדין וחשבון הכספי. כמו כן תבדוק וועדת הבקורת את פעילויות האגודה ותגיש לוועד ולאסיפה הכללית דוח בדבר התאמתן להוראות התקנון והנהלים.
 12. מורשי חתימה
  א. העמותה תחוייב בכל מקרה רק בחתימות שנים מבין חברי הועד.
  ב. אם לא החליט הועד אחרת, תהיינה שתי החתימות שבכוחן לחייב את העמותה, חתימותיהם של יו"ר העמותה בצרוף חתימת גזבר העמותה.
 13. פרוק העמותה
  א. החלטה בדבר פרוק העמותה תתקבל ברוב של 2/3 מן הקולות באסיפה הכללית או בכל רוב שעל פי הוראות חוק העמותות.
  ב. במקרה של פרוק ימונה לעמותה מפרק.
  ג. מפרק העמותה יממש את כל זכויות העמותה וימסור את כל נכסיה וזכויותיה לידי מוסד ציבורי כמשמעותו בסע' 9 (2) לפקודת מס הכנסה, ולא תהא כל חלוקת רכוש בין חבריה. המפרק ידאג ככל שיתאפשר הדבר להעברת הרכוש כאמור למוסד ציבורי שמטרותיו דומות ככל האפשר למטרות העמותה.